9 sierpnia 2022

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Zespołu Przedszkoli nr 1

Zespół Przedszkoli nr 1 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Przedszkoli nr 1.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Nowicka.
 • E-mail: p16@poznan.interklasa.pl
 • Telefon: 618206102

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Przedszkoli nr 1
 • Adres: ul. Sarmacka 105A, 61-616 Poznań
 • E-mail: p16@poznan.interklasa.pl
 • Telefon: 618206102

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W budynku na Sarmackiej 105A przed wejściem do budynku nie znajdują się schody. W budynku na Sarmackiej 5 znajdują się schody, budynek jest piętrowy jednak nie zastosowano wind, ani podjazdów. Budynek na Sarmackiej 105A jest parterowy. Przed przedszkolami nie znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynków można wejść z psem przewodnikiem po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z dyrekcją. Na miejscu nie możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynków nie zastosowano żadnych dodatkowych udogodnień dla osób niewidomych i niesłyszących.

Wielkość czcionki
Kontrast