6 kwietnia 2020

DLA RODZICÓW

1.DRODZY RODZICE

Według obowiązujących przepisów rok szkolny rozpocznie się 1
września 2020 r. Czekamy na wszystkich naszych przedszkolaków.
Przedszkola są przygotowanie zgodnie z wytycznymi MZ, GIS, MEN,
rekomendacjami organu prowadzącego do pracy w reżimie
sanitarnym.

Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego życzymy naszym
Kochanym Dzieciom i Wam Drodzy Rodzice wiele zdrowia. Liczymy
jak zawsze na zgodną i efektywną współpracę.

W związku z planowanym powrotem dzieci do przedszkola od 1
września 2020 r. prosimy o zapoznanie się z n/w dokumentami:
1. Aktualizacja zgłoszenia 2020-2021 – prosimy o wydrukowanie,
wypełnienie i przyniesienie na zebranie z Rodzicami
2. Istotne dane o stanie zdrowia dziecka – prosimy o wydrukowanie,
wypełnienie i przyniesienie na zebranie z Rodzicami
3. Oświadczenie rodzica – prosimy o wydrukowanie, podpisanie i
przyniesienie na zebranie z Rodzicami
4. Klauzula wizerunek dziecka i rodzica – prosimy o wydrukowanie,
podpisanie i przyniesienie na zebranie z Rodzicami
5. Karta epidemiologiczna dziecka – prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i
przyniesienie pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu (również po
kilkudniowej przerwie niespowodowanej COVID-19)
6. Upoważnienie do odbioru dziecka – osobny druk dla każdej upoważnionej
osoby, prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i przyniesienie pierwszego
dnia pobytu dziecka w przedszkolu
7. Zgoda rodzica na pomiar temperatury dziecka – prosimy o wydrukowanie,
wypełnienie i przyniesienie pierwszego dnia pobytu dziecka w
przedszkolu
8. Klauzula informacyjna RODO – COVID-19 – do zapoznania się
9. Procedura bezpieczeństwa w trakcie pandemii COVID-19 w Zespole
Przedszkoli nr 1 – do zapoznania
10. Procedura przebywania dzieci w ogrodzie – do zapoznania
11. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka – do zapoznania
12. Procedury przebywania dzieci w przedszkolu – do zapoznania

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Aktualizacja zgłoszenia 2020-2021

Istotne dane o stanie zdrowia dziecka

Oświadczenie rodzica

Klauzula wizerunek dziecka i rodzica

Karta epidemiologiczna dziecka

Upoważnienie do odbioru dziecka_klauzula informacyjna

Zgoda rodzica na pomiar temperatury dziecka

Klauzula informacyjna RODO – COVID-19

Procedura bezpieczeństwa w trakcie pandemii COVID-19 w Zespole Przedszkoli nr 1

Procedura przebywania dzieci w ogrodzie

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka

Procedury przebywania dzieci w przedszkolu

 

 

2.KRĄG BEZPIECZEŃSTWA

WARSZTATY DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU 1-7 LAT

Czasami rodzice bywają zagubieni i nie wiedzą, jak odpowiadać na sygnały i potrzeby dziecka. Program Krąg
bezpieczeństwa (Circle of Security® ParentingTM) opiera się na wieloletnich badaniach nad tym, jak można
wspierać i wzmacniać bezpieczną relację rodzic-dziecko.
W trakcie spotkań prowadzący pracują z grupą rodziców w oparciu o sprawdzony i potwierdzony badaniami,
licencjonowany program. W trakcie 10 dwugodzinnych spotkań uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach, oglądają
krótkie nagrania zachowań dzieci i reakcji ich rodziców oraz zastanawiają się nad własnymi doświadczeniami
wychowywania i bycia wychowywanymi.
Celem programu jest wspieranie rodziców małych dzieci w następujących obszarach:
• Rozumienie świata uczuć i przeżyć dziecka poprzez naukę odczytywania ich emocjonalnych potrzeb.
• Wspieranie zdolności dziecka do radzenia sobie z własnymi emocjami.
• Wzmacnianie rozwój poczucia własnej wartości dziecka.

PROWADZENIE:
Spotkania prowadzone są przez dwóch psychologów: Adama Stepnowskiego-Saida i Beatę Granops.
TERMINY:
Wtorki: 29 września, 6, 13, 27 października, 3, 10, 17, 24 listopada, 1, 8 grudnia, w godzinach: 19:00-21:00.
(Uczestnicy deklarują udział we wszystkich spotkaniach).
MIEJSCE:
Centrum ZERO-PIĘĆ, ul. Prusa 14/7, Poznań
(Spotkania będą odbywać się stacjonarnie. Ze względu na niestabilną sytuacje w związku epidemią COVID-19
możliwe, że część spotkań będzie odbywać się online na platformie ZOOM).
ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia przyjmujemy SMS-em na numer telefonu: 501 034 850.
O zakwalifikowaniu się do grupy decyduje telefoniczna rozmowa rekrutacyjna. Jej termin zostanie ustalony po
przyjęciu zgłoszenia.
Spotkania stanowią element programu CENTRUM ZERO-PIĘĆ, dofinansowanego ze środków
budżetowych Miasta Poznania.