6 kwietnia 2020

DLA RODZICÓW

DRODZY RODZICE

Według obowiązujących przepisów rok szkolny rozpoczyna się 1
września 2021 r. Czekamy na wszystkich naszych przedszkolaków.
Przedszkola są przygotowanie zgodnie z wytycznymi MZ, GIS, MEN,
rekomendacjami organu prowadzącego do pracy w reżimie
sanitarnym.
Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego życzymy naszym
Kochanym Dzieciom i Wam Drodzy Rodzice wiele zdrowia. Liczymy
jak zawsze na zgodną i efektywną współpracę.
W związku z powrotem dzieci do przedszkola od 1 września 2021 r.
prosimy o zapoznanie się z n/w dokumentami:
1. Aktualizacja zgłoszenia 2021-2022 – prosimy o wydrukowanie,
wypełnienie i przyniesienie na zebranie z Rodzicami
2. Istotne dane o stanie zdrowia dziecka – prosimy o wydrukowanie,
wypełnienie i przyniesienie na zebranie z Rodzicami
3. Klauzula wizerunek dziecka i rodzica – prosimy o wydrukowanie,
podpisanie i przyniesienie na zebranie z Rodzicami
4. Karta epidemiologiczna dziecka – prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i
przyniesienie pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu.
5. Upoważnienie do odbioru dziecka – osobny druk dla każdej upoważnionej
osoby, prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i przyniesienie pierwszego
dnia pobytu dziecka w przedszkolu (dotyczy osób nowo upoważnionych)
6. Zgoda rodzica na pomiar temperatury dziecka – prosimy o wydrukowanie,
wypełnienie i przyniesienie pierwszego dnia pobytu dziecka w
przedszkolu (dotyczy dzieci nowoprzyjętych)
7. Klauzula informacyjna RODO – COVID-19 – do zapoznania się
8. Procedury bezpieczeństwa w trakcie pandemii COVID-19 obowiązujące w
Zespole Przedszkoli nr 1 w Poznaniu– do zapoznania
9. Procedura przebywania dzieci w ogrodzie Zespołu Przedszkoli nr 1 w
Poznaniu – do zapoznania
10. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci do i z Zespołu Przedszkoli
nr 1 w Poznaniu – do zapoznania
11. Procedury przebywania dzieci i pracowników w Zespole Przedszkoli nr 1
w Poznaniu w okresie epidemii COVID-19 – do zapoznania
12. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia lub
zachorowania na COVID-19 u pracownika lub dziecka Zespołu Przedszkoli
nr 1 w Poznaniu – do zapoznania

Aktualizacja zgłoszenia 2021-2022-skonwertowany

Istotne dane o stanie zdrowia dziecka (1)-skonwertowany

Klauzula wizerunek dziecka i rodzica (1)

Karta epidemiologiczna dziecka (1)

Upoważnienie do odbioru dziecka_klauzula informacyjna (1)

Zgoda rodzica na pomiar temperatury dziecka (1)

Klauzula informacyjna RODO – COVID-19 (1)

Procedury bezpieczeństwa w trakcie pandepii COVID-19 obowiązujące w Zespole Przedszkoli nr 1

procedura przebywania dzieci w ogrodzie Zespołu Przedszkoli nr 1

procedura przyprowadzania i odbierania dzieci do i z Zespołu Przedszkoli nr 1

procedury przebywania dzieci i pracowników w Zespole Przedszkoli nr 1

procedura podejrzenia zakażenia pracownik lub dziecka

Wielkość czcionki
Kontrast