20 sierpnia 2019

O Nas

Zespół Przedszkoli nr 1 w Poznaniu powstał w dniu 1 września 2019r. z połączenia dwóch Przedszkoli :

Przedszkola nr 141 i Przedszkola nr 16.

Naszym celem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość.

Zespół Przedszkoli nr 1 w Poznaniu zapewnia:

 • kompetentnych nauczycieli i wychowawców
 • opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia warunki edukacji
 • warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego i rekreacji
 • poszanowanie praw dziecka
 • funkcjonalne i estetyczne sale zajęć

Zespół Przedszkoli nr 1 w Poznaniu :

 • wspiera rozwój osobowości w zgodzie z własnym systemem wartości, który respektuje prawa innych, wartości uniwersalne, przyjęte normy, daje możliwość samorealizacji
 • jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców
 • wspiera aktywność poznawczą i twórczą
 • uczy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka
 • wspiera rozwój wrażliwości emocjonalnej i wyobraźni
 • wspiera samowychowanie, samokształcenie i kierowanie własnym rozwojem
 • wychowuje dziecko aktywne, wrażliwe, samodzielne i radzące sobie z problemami
 • wspiera prospołeczne i prozdrowotne działania dziecka
 • otwarte jest na propozycje rodziców, ich udział w życiu przedszkola – partnerska współpraca z rodziną dziecka
 • umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia potrzeby środowiska

W naszym  Zespole Przedszkoli nr 1 pracuje wykwalifikowana kadra, która stwarza dzieciom optymalne warunki do rozwoju przy wykorzystaniu różnorodnych form i metod otwartego stylu pracy. W pracy z dziećmi nauczyciele wykorzystują wiele pomocy dydaktycznych, stosując nowatorskie metody pracy realizują wybrany program dydaktyczno-wychowawczy, pozwalający na dobre przygotowanie absolwentów do podjęcia nauki w szkole.

Oferujemy :

-domową atmosferę

– fachową opiekę

-smaczne posiłki

– ciekawe zajęcia

– ogród z placem zabaw

– atrakcyjne wycieczki

– zajęcia dodatkowe:

rytmika, religia, język angielski, język niemiecki

ćwiczenia korekcyjne, logopedyczne

– wspólne zabawy z rodzinami (na festynach, koncerty z cyklu „Muzyczne Podróże”, spotkania z zaproszonymi gośćmi, zajęcia warsztatowe w Klubach Małych Talentów.

 

Nasze prace plastyczne mają wystawy:

1.Sklep „Złota Kaczka” (os. Władysława Łokietka 102)

2.Dom leków (ul.Naramowicka 164/1)

3.„Słodkie marzenie” Pracownia Tortów Artystycznych (ul Rubież 14/42)

4. Manufaktura Tortów i Ciast Monika Ławniczak (ul. Wachowiaka 5)

 

ROCZNY PLAN PRACY W ZESPOLE PRZEDSZKOLI NR 1 W POZNANIU ROK SZKOLNY 2020/ 2021

„Ja przedszkolak dużo wiem, dużo umiem, bo poznaję otoczenie wszystkimi zmysłami”

Cele główne:
-Tworzenie warunków do doświadczeń wielozmysłowych w najbliższym otoczeniu dziecka
– Kształcenie umiejętności poznania otaczającego świata poprzez zmysły: dotyku, wzroku, słuchu,
węchu, smaku
-Umożliwienie dziecku ekspresji doznań zmysłowych, spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych
formach działalności z zastosowaniem różnorodnych środków wyrazu
-Integracja zmysłów podczas aktywności dzieci
-Stwarzanie okazji do poznania wielozmysłowego w ogrodzie przedszkolnym
-Organizowanie twórczych zabaw i ćwiczeń manualnych aktywizujących różne zmysły
-Stwarzanie okazji do eksperymentowania z wykorzystaniem materiału przyrodniczego,
plastycznego, instrumentów muzycznych
-Zabawy z wykorzystaniem metod i technik aktywizujących zmysły
-Kształtowanie u dzieci cech charakteru takich jak: samodzielność, zaradność, odporność
emocjonalna, kreatywność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania, empatia,
otwartość na doświadczenie
-Wzbogacanie wiedzy przedszkolaków na temat budowy ciała ze szczególnym uwzględnieniem
narządów zmysłów
-Stwarzanie okazji do swobodnej ekspresji ruchowej, plastycznej, muzycznej
-Poszerzanie zasobów doświadczeń i stymulacja w zakresie percepcji słuchowej, wzrokowej,
dotykowej węchowej i smakowej
-Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci poprzez kształtowanie postawy otwartości wobec siebie
i innych ludzi oraz w kontakcie z innymi (dorośli i dzieci)

 

Statut Przedszkola nr 16

Statut Przedszkola nr 141

Statut Zespołu Przedszkoli nr 1

 

Wielkość czcionki
Kontrast