Dojrzałość szkolna – webinar dla rodziców

W imieniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zapraszamy rodziców dzieci objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym do udziału w webinarze nt. dojrzałości szkolnej. Spotkanie odbędzie się 4 marca br. o godz. 18.00 na platformie Teams – link poniżej.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmEyMGRjM2QtNmY0Ni00OTVlLWI1NTMtNTYxZjZlODQ1YTQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229199a2c5-9fe4-46b5-8b48-c08b7f9744d0%22%2c%22Oid%22%3a%2239e2cf2b-fc22-49db-88d0-4e0a022b4605%22%7d

Wielkość czcionki
Kontrast